DE | IT | LAD
Detail screenshot 2021 12 10 at 12.59.37
01.12.2021
FÉ PEA!
ZOOM-ED 2022 COMUNICAT DE CUNCORS

Manuscric ie bënunii! 

La lingia ZOOM-ED sustën prima publicazions de autores y leterac dl Südtirol y nce di raions de cunfin (Euregio).
L fin dla lingia ZOOM-ED ie de ti pité a de prima operes letereres l mesun de unì ududes y de ti dé na sburdla a leteratura d’al didancuei. Al proiet de publicazion ti vëniel nce juntà pro n „mentoring“ cun n letorat y l unirà metù a jì doi prejentazions dl’ opera. 

La lingia ZOOM-ED vën metuda a jì da: Edition Raetia y SAAV – Lia Autores dl Südtirol. 

Da dé ite nchin ai: 21 de fauré dl 2022
Mandé a: zoom.edition.bando@gmail.com

Documënc da junté pro: 

Manuscrit stlut ju
Biografia artistich-leterera ï Bibliografia 

Da mëter a verda:

Sce mandëis ite n manuscrit, dajëis pro che vosc dac persunei vënie adurvei dala giuria per l fin dl cuncors. Vosc dac unirà nce tëuc su per ve mandé nfurmazions y nuviteies che reverda la lia. 

  

CRITERS PER LA VELA DL’ OPERA 

La lingia ZOOM-ED dà dant n valguna linges furmeles per la publicazion. N cont de cuntenut vëniel cunzedù la majera lidëza. 

Chi possa pa mandé ite n manuscrit?
Dé ite n manuscrit possa duta la autores y duc i autores che ie cumëmbres y cumëmbri dla SAAV - Lia Autores dl Südtirol. L ne ie degun lim d’ età. L conta mé la cualità leterera dl scrit. 

Cie possen pa mandé ite?
Dé ite possen tesć n prosa, lirica, jëndri mescedei y essays.
Stlut ora dal cuncors vëniel leteratura per mëndri, romans de „fantasy“, „graphic novels“, libri sun artisć, biografies y libri scientifics. 

Cie uel pa dì: prima publicazion leterera?
Prima publicazion leterera uel dì che n dajerà ora per l prim iede n liber leterer. Publicazions te revistes, te antologies y te edizions privates ne vën nia ratedes coche „prima publicazion“. Sce chël fossa stat l cajo, possen mpo dé ite n manuscrit. Nce sce n à bele dat ite n iede na publicazion per ZOOM-ED, possen fé pea mo n iede.

Plurilinguism:
La lingia ZOOM-ED sustën prima publicazions letereres tla rujenedes tudësch, talian, ladin. Plurilinguism che va sëura chësta trëi rujenedes de basa ora, vën lascià pro. 

„Mentoring“ y letorat:
Da „mentors“ fajerà cumëmbri dla SAAV. L o la „mentor/a“ acumpanierà l/a autor/a cun cunsëies n cont de stil, costruzion y perspetiva dl scrit, coche nce sce l/la à dumandes n cont dl marcià editoriel.
L coretorat linguistich unirà sëurantëut dala cësa editëura y va sëura l aspet de cuntenut y de forma ora. La cësa editëura se cruzierà de cumedé la gramatica y la strutura dl’ opera. 

Pseudonim:
I manuscric possa unì mandei ite (y sce n cajo nce publichei) sota n pseudonim. L drë inuem muessa unì dat sëura ala giuria. 

Notes sëuraprò:
La lingia ZOOM-ED ie na forma de promozion. Per sustenì l miec che la va autores jëuni, laurons cun la cumpetënzes de basa dla cësa editëura y dla SAAV - Lia Autores dl Südtirol. Perchël vëniel a se l dé i lims prugramatics, furmei y de rujeneda, coche nce chëi dla usanzes dla cësa editëura. Coche reprejentanta sindachela sustën la SAAV i nteresc de si cumëmbri. Perchël iel de bujën de vester cumëmbra o cumëmber dla Lia Autores dl Südtirol. (www.saav.it/de/vereinigung/mitglied_werden).

Rengrazion per l sustëni l: Assessorat per la cultura, Pruvinzia de Bulsan – Südtirol